L’àmbit d’aplicació d’aquesta proposta será el municipi d’Inca. Per tant, podran adherir-se a la iniciativa tots els Establiments que, complint les condicions de ser beneficiaris, es trobin ubicats a Inca.

Els requisits generals per ser participant de la present iniciativa són:

 • Que l’activitat económica sigui desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa. També es podran adherir les petites i mitjanes empreses amb activitat al municipi d’Inca.
 • Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social o a la mútua professional corresponent i a Hisenda al moment de la presentació de la instància.
 • Que el local de desenvolupament de l’activitat mercantil, empresarial o professional es trobi al terme municipal d’Inca.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda estatal (AEAT), amb l’Ajuntament d’Inca i amb la Tesoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • En cas de comunitats de béns, societats civils i altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, s’haurà d’anomenar una persona representant apoderada i no podrá dissoldre’s fins que acabi el plaç de prescripció a que el refereixen els articles 39 i 65 de la LGS.
 • Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que es requereixen.
 • Només s’admetrà una ajuda per beneficiari. No es poden presentar dues sol·licituds per diferents persones o entitats pel mateix establiment o lloc de treball. En cas de presentación de nova sol·licitud, sols es tendrà present la primera sol·licitud registrada.
 • No trobar-se culpable a cap de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per rao de sexe o de gènere, d’igualtat de dones i homes.

Els requisits específics són:

 • Que l’activitat económica que desenvolupen els subjectes sol·licitants, es trobi inclosa als grups dels epígrafs corresponents a la venta de comerç al menor i serveis en general destinats a persones físiques. Exceptuant els grups i epígrafs 645, 646, 647.5, 664, 673, 674.5, 969 y 982.

No podran ser entitats adherides a aquests ajuts:

 • Les persones autònomes col·laboradores que estiguin integrades a alguna de les societats incloses als requisits. Es consideren les persones que, sense ser titulars d’una activitat de naturaleza autònoma, col·laboren a aquesta activitat, encara que sigui de forma personal, habitual i directa.
 • Les administracions públiques, les societats públiques i les entitats vinculades o depenents de qualsevol d’aquestes.
 • Les empreses instrumentals.
 • Les persones sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades als darrers tres anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per rao de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferme o sentencia judicial ferme.