Cada bo de descompte té un valor de 15€ sobre una compra mínima de 30€ als Establiments adherits. Cada persona beneficiària pot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que pot emprar a una única compra o establiment, o aplicar a compres i Establiments adherits diferents.

Els bons de descompte poden aplicar-se a compres d’import igual o superior als 30€, que tenguin aplicats altres descomptes en general.

Només poden ser subvencionades les ventes realitzades entre els diez 15 de febrer de 2023 i 14 d’abril de 2023, ambdós inclosos, a menys que la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca opti per sol·licitar l’ampliació d’un mes.

Les entitats adherides disposaran d’un usuari i contrasenya única que permet accedir a la plataforma per realitzar els tràmits indicats a continuació:

  • Comprovar els bons disponibles amb una numeració específica i única associats a l’entitat adherida
  • Obtenir el bo per oferir-lo als clients que acompleixin els requisits establerts a l’apartat 2.4 de les presents bases
  • Informació relativa als bons emprats i pendents durant la vigencia de la campanya
  • La formalització dels bons emprats i la seva justificació, segons el disposat a l’apartat 1.4 de les presents bases.

A més, haurà de verificar la identitat del client que adquereix el bé i controlar la seva residència.