Els establiments que acompleixin els requisits o estiguin en condicions d’acomplir-los en el plaç de presentació de sol·licituds, han de cumplimentar el formulari corresponent a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Mallorca i adjuntar a la mateixa pàgina del formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Document del certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.

La sol·licitud es presentarà per mitjans electrònics quan els sol·licitants siguin persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i aquelles que exerceixin una activitat professional per la que es requereixi la col·legiació obligatòria, a través del procediment habilitat a tal efecte a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Mallorca.

En el cas de persones físiques, poden escollir presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o no, a menys que es trobin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. Les sol·licituds presencials es realitzaran al Punt d’Informació Únic de l’Ajuntament d’Inca.