Les entitats beneficiàries hauran de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de forma telemàtica a la plataforma tecnològica de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, la següent documentació:

  • El nombre de DNI de la persona que ha consumit el bo
  • El ticket de la compra, superior a trenta euros, del consumidor que ha aportat el seu DNI i acompleix amb els requisits establerts a les presents bases

La justificació i cobrament dels bons podrà fer-se efectiu amb caràcter quinzenal.

Una vegada verificat per mostreig el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquidació i pagament al compte bancari de l’entitat beneficiària.